[G2NK] Tenebris PreBeta CZ 4943 5

O temacie

Autor Aeternitas

Zaczęty 24.09.2016 roku

Wyświetleń 4943

Odpowiedzi 5

Aeternitas

Aeternitas

Użytkownicy
posty69
Propsy62
  • Użytkownicy

Aeternitas

[G2NK] Tenebris PreBeta CZ
2016-09-24, 16:36(Ostatnia zmiana: 2018-07-22, 23:40)
Google: (częściowo poprawiłem ~ @gothic1210)

My, The Dark Mages Mod Team, dumnie zwolnić wersję PreBeta naszej mod Tenebris. Jest to bardzo szczególne wydania i to nie powtórzy. Zdecydowaliśmy się zwolnić mod w końcowej fazie wstępnej z każdej premii, świat i wszystko, co składa się to, ponieważ może to trwać wiele lat, aby zakończyć. Teraz części są wykonane, części nie. Mod jest dobre grywalne i wierzę, że będziesz miał dużo zabawy.

Główne cechy:
- 5 zupełnie nowych i dużych światów (Aeter, Thanatos, Infernum, Thanatos: granicami, Resulah).
- Dziesiątki godzin zabawy.
- Całkowita ciemność w jaskiniach i nocą (bez światła nic nie widać).
- Oszczędzanie nie jest dozwolone, ale na specjalnych miejscach (jeśli znajdziesz taką lokalizację dostaniemy EXPS).
- Marvin-mode zostało zablokowane.
- Trzeba regularnie jeść i pić, aby pozostać przy życiu.
- Częściowo dubbingowane dialogi.
- 5 poziomów trudności, od bardzo trudne do niemal koszmarem.
- 4 światy są w języku angielskim, jeden świat jest w języku czeskim, dubbing włączone.

Inne funkcje:
- Latanie na smoku.
- Walka z tarczą.
- Krwawe plamy na ekranie.
- Nowe zwierzęta, tekstury, obiekty.
- Nowe przerywniki filmowe.
- Audiobooki.
- Walka z pochodniami.
I wiele innych.

Zrzuty ekranu:
Spoiler


Pobieranie:
- Nie będziemy dostarczać wszelkie linki do pobrania. Postanowiliśmy dać możliwość gry tylko dla ludzi, którzy na to zasługują. Chciałbym to poszukiwanie skarbu zadzwonić. Na kilku ciemnych miejscach, w starych zamków, ruin, mrocznych jaskiń lub opuszczonych kopalniach ukryliśmy trzy wskazówki i skarb. Każdy trop wskazuje na kolejny trop. Musisz wszystkie trzy, aby móc odczytać ścieżkę do skarbca. Radzę ci być bardzo ostrożny, jeśli szukać skarbu. To wszystko, ale łatwe i to nie jest dla każdego. Jeśli pójdziesz na trop lub skarbu, daj nam znać. Jeśli okaże się, pojęcia lub skarb, byłbym zadowolony, jeśli tylko zdjęcia, skopiuj pojęcia i umieścić go z powrotem lub kopiowanie DVD i umieścić go z powrotem też. Więc każdy, kto patrzy ma szansę ją znaleźć.
- Co to jest skarb? To DVD, gdzie jest następujący: rozgrywane Tenebris mod w etapie PreBeta, ekrany od etapu rozwoju, ekrany Tenebris II (będziesz naprawdę zaskoczony, co zobaczysz) i niektóre inne tajne rzeczy.
- Jeśli odkryli skarb nie wolno dzielić się nim z nikim. Gdy w przyszłości, mamy nadzieję, że dostarczy oficjalną premierą pełnej wersji naszego mod, to na rzeczywistą pobrania. Ale może to potrwać rok lub może nie być w ogóle.
- Pierwsza wskazówka: W dawnych obronnych Pressburgu w Bratysławie jest tam niewielki budynek Zbrojownia w małej wieży blisko Donau i katedry św Martin, obecnie pustym pokoju z biblioteczką, pokryte pajęczynami i kurzem. Za nim w ścianie w małej szczelinie znajdziesz pierwszą wskazówkę. Najprostszym wszystkim.

https://www.youtube.com/watch?v=s0QEp2f-uf4


http://tenebris.darkforests.info/ strony naszego zespołu z kilkoma zdjęciami z naszych modów.
http://darkforests.info/pages/web/projects/thanatos.html Opis i ekrany Thanatos.
http://darkforests.info/pages/web/projects/infernum.html Opis i ekrany Infernum.


ENG:

We, the The Dark Mages Mod Team, proudly release the PreBeta version of our mod Tenebris. This is a very special release and it won't repeat. We decided to release the mod in a pre-final stage with every bonus, world and everything it consists, because it may take years to finish. Now parts are done, parts not. The mod is good playable and I believe you will have lot of fun.

Main features:
- 5 completely new and large worlds (Aeter, Thanatos, Infernum, Thanatos: The Borders, Resulah).
- Tens of hours to play.
- Complete darkness in caves and night (without light you see nothing).
- Saving is not allowed but on special locations (if you find such location you're given exps).
- Marvin is not allowed to use.
- You need regularly to eat and drink to stay alive.
- Partly dubbed.
- 5 difficulty levels, from very hard to almost nightmare.
- 4 worlds are in English, 1 world is in Czech, dubbing included.

Other features:
- Dragon flight.
- Shield.
- Bloody spots on screen.
- New animals, textures, objects.
- Videos.
- Audiobooks.
- Fight with torches.
And a lot of more.

Screens:
Spoiler


Download:
- We won't provide any download links. We decided to give the possibility of play only to people who deserve it. I would call it a treasure hunt. On several dark places, in old castles, ruins, gloomy caves or deserted mines we hid three clues and the treasure. Every clue points to the next clue. You need all three to be able to decipher the path to the treasure. I advise you to be very careful if you look for the treasure. It's everything but easy and it's not for everybody. If you go for a clue or the treasure, let us know. If you find a clue or the treasure, I would be glad, if you just photo-copy the clue and put it back, or copy DVD and put it back too. So everybody who's looking has the chance to find it.
- What is the treasure? It's the DVD, where's the following: the playable Tenebris mod in PreBeta stage, the screens from development stage, the screens of Tenebris II (you will be really surprised of what you'll see) and some other secret things.
- If you have found the treasure you're not allowed to share it with anybody. Once in the future, hopefully, we will provide official release of full version of our mod, then per real download. But it may take years or it may not be at all.
- First clue: In old battlements of Pressburg in Bratislava there's a small former armory in a low tower close to Donau and the St. Martin cathedral, now an empty room with a bookcase, covered in cobwebs and dust. Behind it in the wall in a small fissure you will find the first clue. The easiest of all.

https://www.youtube.com/watch?v=s0QEp2f-uf4


http://tenebris.darkforests.info/ Website of our team with some pictures from our mods.
http://darkforests.info/pages/web/projects/thanatos.html Description and screens of Thanatos.
http://darkforests.info/pages/web/projects/infernum.html Description and screens of Infernum.
 

Narkan

Narkan

Użytkownicy
posty439
Propsy115
ProfesjaProgramista
  • Użytkownicy
Everybody quit a work/school and go to Bratislava xD
 

Squerol

Squerol

Użytkownicy
twój stary
posty717
Propsy547
ProfesjaNierób
  • Użytkownicy
  • twój stary
Everybody quit a work/school and go to Bratislava xD

Mark56

Mark56

Moderator
som veľký magič
posty1640
Propsy1846
ProfesjaAnimator
  • Moderator
  • som veľký magič
Jak znajdę to postne tutaj. No worry  :lol2:  :F
 


Simon Said

Simon Said

Moderator
Nilfgaard
posty6589
Propsy2971
ProfesjaTester
  • Moderator
  • Nilfgaard
To brzmi ciekawie. @Mark56 posiadasz tego moda?
 
http://chomikuj.pl/gothicwarrior

https://www.youtube.com/watch?v=UCMTYnPVyFuNefario

Nefario

Użytkownicy
Bractwo Gothic'a
posty413
Propsy436
ProfesjaSkrypter
  • Użytkownicy
  • Bractwo Gothic'a
Musiałby w 2016 zdobyć tą płytę, bo już w 2017 były posty na czeskim forum na temat tego że miejsca w których zostały ukryte wskazówki zostały zamknięte i nie ma już do nich dostępu. xD
Wydaję mi się że po prostu nikt tego nie znalazł.
 


0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
0 użytkowników
Do góry